ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณณี ประกอบศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:31  อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม

                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา         อรุณณี   ประกอบศรี

                     ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ปีที่ทำการศึกษา   พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ

 

             การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 21 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 10 รายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่นของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน (KR-20) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (-coefficient Cronbach) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  และค่า t-test Dependent Samples

 

ผลการศึกษาพบว่า

             1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.88/84.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80

             2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

             3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก (= 4.44)

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.04 KB
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:31   อ่าน 113 ครั้ง