ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พ่อหลวงเสรี คำแหลง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณอุดม ราชทัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษฐ์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางปรารถนาดี มณีวัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พ่อหลวงทองคำ ทองทวี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชนุวัฒน์ กันธวัง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเรศ เข็มขาว
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ ชมชื่น
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวคลี่ ดวงเดช
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์แก้ว ไชยกอง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ท.ธวัช แปงฟอง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำอ้าย ศรีวิชัย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม ไชยวงศ์
ตำแหน่ง :