ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปรารถนาดี มณีวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ