ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทิภาพร ศรีวิชัย
ครู คศ.3

นางสาววรพิชชา บุญชุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1