ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทิภาพร ศรีวิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1