ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์
ครู คศ.2

นางเยาวลักษณ์ ศรีนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1