ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเสาวลักษณ์ คำใหญ่
ครู คศ.2