ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายชล เสนาธรรม
ครู คศ.2

นางสาววรรัมภา สิทธิเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1