ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร กันใจ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1