ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิภาพร ศรีธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางลัดดาววัลย์ แก้ววิวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวชมพูนุช ชัยอาม
ครูผู้ช่วย