ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิภาพร ศรีธิพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางลัดดาววัลย์ แก้ววิวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวชมพูนุช ชัยอาม
ครูผู้ช่วย