ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรุณณี ประกอบศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1