ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิชญา ดิถีอารีกุล
ครู คศ.3

นายสันติ อุ่นซ้อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางศศิธร ตันดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1