ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิธร ตันดี
ครู คศ.3

นางพิชญา ดิถีอารีกุล
ครู คศ.3

นายสันติ อุ่นซ้อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย