ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิธร ตันดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1