ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอ
  ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  7,995,200 บาท  (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็น  จึงได้จัดสรรงบประมาณปี  2561  ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
โทร.053-115177 ,081-2888942 ,086-1934880 ,082-1962161
E-mail : thadueaschool@gmail.com ,vtdschool@chiangmaiarea1.go.th
website : www.gprocurement.go.th
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 1190 ครั้ง