ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :