ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.   ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

๒.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     

๓.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุนทรียภาพมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย

๑.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.   บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สืบสานนาฏลีลา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ