ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฏลีลา นำพาเยาวชนสุจริต 

เพื่อชีวิต มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปรัชญา

การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต


คำขวัญ

  ความรู้ดี  มีวินัย  
 ใฝ่คุณธรรม  
น้อมนำความเป็นไทย


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"ไหว้งาม ตามมารยาทไทย"


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"สืบสานนาฏศิลป์ล้านนา"