ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

      โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖ บ้านท่าเดื่อ หมู่ ๖ ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๖๖ โดย  พระบำรุง  นวกรณ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้จัดตั้ง อาศัยเรียนในศาลาวัดท่าเดื่อ

พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ป ๑ ก (ไม้) ขนาด ๘x๓๖ เมตร (๒๔,๐๐๐ บาท) สามห้องเรียนในที่ธรณีสงฆ์ และต่อมาพระครูสุขคำ  สิริวัฒโน เจ้าอาวาสวัดท่าเดื่อ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓ ไร่ และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง ๗ เมื่อ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นโรงเรียนประถมปลายโรงเรียนแรกของอำเภอ และบังคับให้เด็กในท้องถิ่นตำบลสันผีเสื้อทุกคนเข้าเรียน

พ.ศ.๒๕๑๐ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารแบบ ๐๑๗ ใต้ถุนสูง จำนวน ๖ ห้องเรียน และการรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุงโรงเรียนตัวอย่างของอำเภอระยะเวลา ๓ ปี และได้รับงบต่อเติมชั้นล่าง ๑๓๙,๐๐๐ บาท ๖ ห้อง ในปี ๒๕๑๒ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ให้งบประมาณจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท จัดปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาฝึกสอน และราษฎรสมทบทุนและแรงงานงบประมาณทั้งหมด ๔๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ป ๑ ก ตึก ขนาด ๙x๓๖ เมตร ขนาด ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง ราคา ๒๑,๙๖๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง และได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง และ ร.ต.ต.ไสว  ใจคำ ร่วมกับ นายบุญส่ง  อินด้วงได้ทำการทอดผ้าป่าได้เงิน ๙,๑๓๗.๗๕ บาท นำเงินมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง ราษฎรและคณะกรรมการศึกษา ชุมชน ท.ส.ป.ช. กลุ่มหนุ่ม สาว คณะครู นักศึกษาฝึกสอน บริจาคเงินสร้างสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม ราคา ๔๔,๑๘๕ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้จัดสร้างซุ้มพระพุทธรูป และนำพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา มาประดิษฐานหน้าอาคารเรียน ป ๑ ก ตึก

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทำการสอนในชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น

พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗ นายปรีชา  ทิพย์บุญราช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป ตามกฎหมายโรงเรียนเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขุดลอกดินปรับถนนและสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ให้งบประมาณจัดซื้อชุดดุริยางค์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ชุด พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน ปรับปรุงห้องประกอบต่างๆ พร้อมมีชุดคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานบริหาร ๓ เครื่อง ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำบาดาล เปลี่ยนถังกรองน้ำเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณจากสโมสรโรตารี เชียงใหม่  เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นวัสดุสำหรับสร้างโรงอาหาร ขนาด ๘×เมตร โดยมีชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนช่วยแรงงานคิดเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท คณะครูนักเรียนและชุมชนจัดทำบุญทอดผ้าป่า สมทบปูกระเบื้อง ๓๕,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และเป็นโรงเรียนแกนนำส่งเสริมรักการอ่าน

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. และนางสุมาลี  สายมณี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ และได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนทั้ง ๔ งาน คืองานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ได้รับความร่วมมือจากชุมชนสนับสนุนการสร้างห้องสุขาจำนวน ๑๔ ห้อง ปูพื้นกระเบื้องเคลือบใต้ถุนอาคารเรียน ๐๑๗ และหน้าห้องอาคารเรียน ป.๑ ปรับปรุงห้องประชุม ห้องสำนักงาน ห้องพยาบาล ห้องผู้บริหารโรงเรียน สร้างทางเดินรอบสนามและถนนหน้าอาคารเรียน ป.๑ หน้าห้องสุขา ด้วยอิฐ บล็อก ปลูกหญ้าจัดทำสวนหย่อมที่นั่งพักผ่อนหน้าอาคารสำนักงาน จัดสร้างสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล พร้อมเครื่องเล่นและหลังคา จัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดจำนวน ๒ เครื่อง ปรับปรุงพื้นห้องสมุดปูด้วยกระเบื้องเคลือบ พร้อมกับอาคารสำนักงาน จัดสร้างโรงรถสำหรับครูและนักเรียน ปรับปรุงบ้านพักครูให้ใช้ประโยชน์เป็นห้องปฏิบัติการวิชาชีพเสริมสวย และห้องชมรมดนตรี จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ๑ ชุด จัดซื้อเครื่องดุริยางค์เพิ่มเติม ปรับปรุงบ้านพักครูอีก ๑ หลังให้เป็นห้องเก็บของของโรงเรียน ปรับปรุงระบบน้ำ ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมถังเก็บน้ำ ปรับปรุงรั้วบ้านพักภารโรง ปรับปรุงถนนหน้าทิศเหนือด้านหน้าโรงเรียนพร้อมประตูทางเข้า จัดสร้างเรือนเพาะชำ พร้อมทั้งแปลงเกษตรด้วยอิฐบล็อกป้องกันดินทะลาย

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับบริจาคโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนจำนวน o ชุด เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐ บาท จากผู้ปกครอง คณะครู และพระครูโกศลธรรมวิจิตร นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชน สร้างรั้วโรงเรียนคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกยาว ๑๕๙ เมตร  เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นโรงเรียนแม่ค่ายคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีโรงเรียนวัดร้องอ้อโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ โรงเรียนวัดเสาหิน โรงเรียนชุมชนวัดบวกครกน้อย โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง โรงเรียนวัดดอนจั่น เป็นโรงเรียนในเครือข่าย นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ smart plan ในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และนายวิรัตน์  คำใจใส่ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

                    ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑ จากการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ณ เมืองทองธานี

          ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันรำไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ เมืองทองธานี และรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการเล่านิทานประเภทเด็กพิการทางร่างกาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ เมืองทองธานี

          ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ของ สพฐ.

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีงาม โครงการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนาฏลีลา พัฒนาเด็กไทย สายใยแห่งการเรียนรู้”

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนาฏลีลา พัฒนาเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ”